Vedtægter

VEDTÆGTER FOR SORØ JULEFOND

§1 NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Sorø Julefond. Sorø Julefond er stiftet 8. november 2015. Foreningens hjemsted er Sorø Kommune. Foreningens virkeområde er Sorø by.

§2 FORMÅL
Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde julebelysningen i Sorø by.

§3 MEDLEMMER
Som medlemmer kan optages alle, der ønsker at støtte julebelysningen i Sorø. Medlemmerne er forpligtiget til at holde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formål.

§4 INDMELDELSE
Indmeldelse sker mundtligt eller skriftligt til foreningens kasserer. Udmeldelse kan ske indtil mindst fjorten dage før den ordinære generalforsamling. Udmeldelse giver ikke ret til at få indbetalte beløb eller dele af indbetalte beløb tilbage.

§5 KONTINGENT
Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indbetalingstermin(er) og opkrævningsform besluttes af bestyrelsen. Kontingent skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
Udover kontingent skaffer foreningen bl.a. indtægter via salg af sponsorater eller støttebeviser til forretninger, virksomheder, liberale erhverv, foreninger, institutioner, fonde, kommune og private.
Et støttebevis gælder for et år pr. 1.000 kr., der er indbetalt. Et støttebevis kan ikke omsættes, men kan efter aftale med bestyrelsen overdrages til tredjepart. Et støttebevis giver ikke ejerskab af julebelysningen, og ønsker man at annullere et støttebevis, kan man ikke få det indbetalte beløb eller dele af det indbetalte beløb tilbage.

§6 UDELUKKELSE/EKSKLUSION
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtigelser.
I sager om eksklusion har medlemmet ret til at blive hørt, inden bestyrelsen træffer beslutning. Desuden kan den ekskluderede få sin sag prøvet på førstkommende generalforsamling, hvor sagen så sættes på som særligt punkt. Afgørelse træffes ved simpelt flertal.

§7 GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling holdes en gang om året i oktober måned. Første ordinære generalforsamling holdes i oktober 2016.
Indkaldelse sker ved personlig henvendelse til foreningens medlemmer eller ved annoncering i facebookgruppe, på hjemmeside eller i et lokalt medie med mindst 14 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til formanden senest otte dage før generalforsamlingen.
Stemmeret har alle, der har betalt kontingent senest 10 dage før generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
En rettidig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

§8 DAGSORDEN
Dagsordenen på generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Aflæggelse af formandens beretning til godkendelse
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter (hvert andet år)
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Dog kræver beslutning om vedtægtsændring eller foreningens opløsning kvalificeret flertal.
Afstemning foretages skriftligt, såfremt mindst tre medlemmer forlanger det.

§9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et bestyrelsesflertal, eller såfremt en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter kravet skriftligt overfor bestyrelsen med angivelse af det emne eller de emner, der ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling skal holdes senest fire uger efter, at bestyrelsen har modtaget kravet. Derudover gælder de samme regler som ved ordinær generalforsamling.

§10 BESTYRELSEN
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand/sekretær og kasserer.
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, der findes behov for.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst to bestyrelsesmedlemmer – herunder formanden – er til stede.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og en sekretær. Sekretæren fungerer også som næstformand. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. De tre medlemmer vælges direkte af generalforsamlingen.
Valgbar til foreningen er alle af foreningens medlemmer, der er fyldt 18 år.

§11 REGNSKAB
Foreningens regskabsår går fra 01.10 til 30.09. Senest otte dage før generalforsamlingen afgiver foreningen driftsregnskab og status til revisor. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer eller bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§12 REVISION
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år før den ordinære generalforsamling gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Årsrapporten forsynes med påtegning.
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§13 TEGNING OG HÆFTELSE
Foreningen tegnes af formanden. Køb, salg eller pantsætning skal godkendes af bestyrelsen. Eventuel lånoptagelse skal godkendes af en generalforsamling.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§14 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Ændring af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§15 OPLØSNING
Foreningen kan kun opløses, når to tredjedele på to en ordinær og en ekstraordinær – eller to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger – stemmer herfor.
På sidste generalforsamling træffes beslutning om, hvordan foreningens eventuelle formue og løsøre skal tilgå.
Formue og løsøre skal tilgå formål eller foreninger, der er til eller arbejder til fordel for handelslivet i Sorø by.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling søndag den 8. november 2015.

Dato:……………….

Dirigent:……………………….

Vedtægter for Sorø Julefond (PDF)